Regulamin Aukcji

Warunki aukcji
Regulamin aukcji

I. Definicje

 1. Organizatorem Aukcji jest PHU Tivoli Magdalena Truszyńska, ul. Energetyków 3, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992140533, REGON: 211287120
 2. Serwis Aukcyjny jest to usługa aukcji internetowych dostępna na stronie https://skarbyskandynawii.pl/aukcje/
 3. Licytujący jest to użytkownik zarejestrowany w serwisie aukcyjnym, który korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Aukcyjnego oraz zaakceptował zapisy niniejszego regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych na stronie internetowej https://ska.auction2000.se/ska/ ze stanem faktycznym.
 2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 4. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 6. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania.

III. Rejestracja i Licytujący

 1. Licytującym w Aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji internetowej jest wcześniejsza rejestracja i utworzenie konta w serwisie https://ska.auction2000.se/ska/ , jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Licytujący będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres email, adres domowy, telefon kontaktowy. W celu utworzenia konta użytkownik podaje swój login, hasło. Licytujący prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy z adresem oraz numerem NIP.
 3. Konto zostanie aktywowane, gdy Licytujący potwierdzi link aktywacyjny, przesłany przez platformę https://ska.auction2000.se/ska/ na adres email podany podczas rejestracji.
 4. Organizator Aukcji może zarejestrować i utworzyć konto użytkownika bez procedury wysyłania linku, za zasadzie odrębnej autoryzacji.
 5. Licytujący zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z biuro@skarbyskandynawii.pl lub zmienić dane po zalogowaniu na stronie https://ska.auction2000.se/ska/
 6. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Licytującego.
 7. Organizator Aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych towarów, nie dotrzymuje terminów).
 8. W takim przypadku Organizator Aukcji ma prawo zawiadomić innych Wystawców o tym fakcie.
 9. Dane Licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji oraz właściciela serwisu https://ska.auction2000.se/ska/ i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 10. Przystępując do Aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.
 11. Przystępując do Aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (Imię, Nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji.

IV. Miejsce Aukcji

 1. Aukcja internetowa odbywa się w serwisie internetowym https://skarbyskandynawii.pl/aukcje/
 2. Wszystkie przedmioty oferowane na aukcji internetowej można oglądać w siedzibie Organizatora Aukcji po podaniu nr. przedmiotu aukcji w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek-czwartek 11.00-17.00
piątek 10.00-14.00

V. Przebieg Aukcji Internetowej

 1. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie aukcji internetowej następuje w określonym dniu i godzinie.
 3. Licytujący potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku „Licytuj” lub „Podbij” składa prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego
 4. Zakup na Aukcji nie podlega rezygnacji.
 5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 6. Serwis aukcyjny rejestruje wartość ofert oraz czas ich złożenia.

VI. Warunki zakupu

 1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany przedmiot w czasie trwania Aukcji
  Internetowej.
 2. Zgłoszenie maksymalnej oferty: Licytujący zobowiązany jest licytować minimalną kwotą podaną jako
  podpowiedź w polu „Licytuj”. Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie,
  wówczas Licytujący przed ostateczną akceptacją oferty, może zdecydować o formie swojej oferty, wg
  poniższych opcji:
  • chce zalicytować wyższą kwotę i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
  • system ma automatycznie licytować do wskazanego przez Licytującego limitu (podana kwota stanowi maksymalny limit oferty, ukryty dla innych uczestników aukcji)
 3. Należność za zakupiony przedmiot (kwota wylicytowana) powinna zostać wpłacona w całości w terminie do 3 dni od daty zakończenia aukcji. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego, kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Organizatora Aukcji.
 4. Do każdego wylicytowanego przedmiotu automatycznie zostanie doliczona opłata stała 5 zł + Vat oraz prowizja w kwocie 10% + Vat wartości tego przedmiotu.
 5. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na numer konta: 68 1750 1282 0000 0000 0349 7305.
 6. Faktura za wygraną Aukcję zostanie wysłana na adres email.
 7. Walutą Aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 8. Organizator Aukcji akceptuje regulowanie należnej kwoty tylko w polskich złotych.
 9. System aukcyjny weryfikuje klientów na podstawie profilu zaufanego, który nabywa się za terminowe wpłaty, rzetelny odbiór oraz aktywność aukcyjną.
 10. W przypadku negatywnej weryfikacji Aukcja ma prawo do nałożenia limitu kwotowego na zakupy aukcyjne.

VII. Reklamacje

Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony obiekt, jeżeli opis z aukcji nie zgadza
się ze stanem faktycznym, co powinno być poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
Zalecamy obejrzenie towaru przed zakupem w siedzibie Organizatora Aukcji – może to być warunkiem reklamacji.

VIII. Odbiór wylicytowanych obiektów

 1. Przedmioty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane do 5 dni od daty zakończenia aukcji.
  Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków
  z Organizatorem Aukcji. Jeżeli wygrałeś więcej niż jedną aukcję, możemy grupować i kolekcjonować dla Ciebie pozycje (nie dłużej niż 5 dni). Za towar zakupiony i nieodebrany w terminie będzie naliczana opłata magazynowa w kwocie 3 zł netto + VAT dziennie za każdą pozycję.
 2. Przedmioty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie
  z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków z Organizatorem Aukcji. Organizator Aukcji może odmówić
  wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 3. Organizator Aukcji może zapakować przedmioty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i
  opłaceniu kosztów pakowania. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu
  w trakcie transportu.
 4. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek-czwartek 11.00-17.00
piątek 10.00-14.00

Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 2. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Aukcji Sąd Okręgowy.
Powrót do góry